Konta bankowe

Konto w NBP O/O Poznań

d.
CIT
VAT
PIT
in.d.
j.b.
wyd.
doch.

 
21101014690032162221000000
68101014690032162222000000
18101014690032162223000000
12101014690032162227000000
 
   56101014690032162230000000
   06101014690032162231000000

 

Nr konta dot. postępowania egzekucyjego:

92 1010 1469 0032 1613 9120 0000

Nr konta do wpłaty kaucji gwarancyjnej:

NBP O/O Poznań                        
58 1010 1469 0032 1613 9120 1000Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
(Dz.Urz. MF. Nr 16, poz 135 z 2005r. z pózniejszymi zmianami)

Konto bankowe w NBP O/O Poznań:

Wymienione w skrócie w rubryce 2 wykazu rodzaje rachunków bankowych oznaczają
1)   d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

            CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in.d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

     2)   j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako jednostki budżetowej:

            - wyd. - wydatki budżetowe jednostki budżetowej
- doch. - dochody budżetowe jednostki budżetowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda

informuje że obsługę kasową w zakresie :

-         wpłat gotówkowych na konta urzędu ,

-         wypłat gotówkowych z tytułu zwrotów nadpłat

o których mowa w przepisach ustawy Ordynacja

Podatkowa (tj.Dz.U z 2012 , poz.749) 

realizuje na podstawie zawartej umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. O/P-ń,
w budynku przy ul. Górna Wilda 95

W placówce Banku bez prowizji na konta urzędu można dokonywać wpłat z tytułu należności:   

1.      podatku od czynności cywilnoprawnych 

2.      karty podatkowej

3.      podatku od spadków i darowizn

4.      podatku zryczałtowanego PPE ( w tym PIT-28, PIT-23, PIT-8AR, PIT –39, PIT-38),

5.      podatku dochodowego wynikającego z zeznań osób fizycznych

nie prowadzących działalności gospodarczej PIT-37, PIT-36,

6.      podatku dochodowego (zaliczki wyłącznie najem),

7.      podatku dochodowego wpłacanego z tytułu funkcji płatnika

     PIT-4R( ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa ),

8.      podatku od towarów i usług VAT-7,VAT-7K, VAT-12, VAT-23

( z wyłączeniem przedsiębiorców zobowiązanych do   dokonywania wpłat w formie bezgotówkowej- art.61 § 1 OP),

        9. kar porządkowych GK, GKP.