Strona główna

[ 2014-07-14 ]

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.  

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.  

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

[ 2014-07-02 ]
W dniu 2 lipca 2014r. na stronie internetowej urzędu w sekcji „Dla Podatnika” zamieszczono dodatkową sekcję „ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” w której znajdują się informacje dotyczące procedury przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych .
Istnieje również możliwość pobrania wymaganych przy złożeniu wniosku oświadczeń.

Bezpośredni dostęp do sekcji
 
[ 2014-06-06 ]
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda zaprasza na bezpłatne szkolenie, na temat kas fiskalnych. Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
Celem szkolenia jest przybliżenie informacji o obowiązku rejestrowania sprzedaży na urządzeniach fiskalnych, wysokości limitów zwalniających z obowiązku  ewidencjonowania,    a także o zwolnieniach i wyłączeniach w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda
ul. Wierzbięcice 45 pok.  nr 207- II piętro w dniu 24 czerwca 2014r.  o godz. 9:00

Ze względu na ograniczoną  ilość miejsc prosimy o rezerwację udziału w szkoleniu
w terminie  do dnia  20 czerwca 2014r.
telefonicznie pod  nr 061 8328-887
e-mailem na adres us3026@wp.mofnet.gov.pl

<<<< << Strona 10 z 23 >> >>>>