Strona główna

[ 2013-12-03 ]

Ministerstwo Finansów informuje o narastającym zagrożeniu działania nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.

Zidentyfikowany proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, usługi mającej spowodować oszczędności nawet do 50% kosztów pracowniczych. Ma to być możliwe dzięki rzekomo uzyskanym przez oferenta dotacjom z funduszy Unii Europejskiej lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych na pokrycie składek ZUS oraz należności z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.

Zaangażowane w proceder firmy działają według modelu, w którym na podstawie specjalnie zawartych z kontrahentami umów-porozumień w zakresie przejęcia pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy, mają wstąpić w rolę „nowego” pracodawcy. Umowy o świadczenie usług zawierają zapewnienie, iż wynagrodzenia pracowników oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian. Zmianie natomiast ma ulec formalny pracodawca.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy działające według opisanego schematu otrzymywały od pierwotnych pracodawców środki na wynagrodzenia dla pracowników oraz wynagrodzenie za świadczoną usługę, jednakże nie odprowadzały zarówno składek ZUS  jak również podatku PIT od wynagrodzeń pracowników.

Analiza powyższych umów prowadzi do wniosku, że nie spełniają one wymagań stawianych w art. 231 kodeksu pracy. W konsekwencji przedsiębiorcy zawierając tego rodzaju umowy, narażają się na negatywne skutki w obszarze podatków i ubezpieczeń społecznych. W przypadku bowiem podważenia legalności tych umów, dotychczasowy pracodawca będzie odpowiedzialny za nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo, może być także pozbawiony  prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących “nabycie” przedmiotowych usług oraz kwot zaliczonych do kosztów prowadzonej działalności. Ministerstwo Finansów informuje i przestrzega przed zawarciem tego rodzaju umów z nieuczciwymi oferentami. Ich negatywne konsekwencje poniosą bowiem nieświadomi pracownicy i przedsiębiorcy, a w konsekwencji także budżet państwa.

Jednocześnie uprzejmie zachęcamy do podpisywania umowy po uprzedniej analizie pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodność oferenta. Wiarygodnymi źródłami informacji o oferencie mogą być m.in. Krajowy Rejestr Sądowy czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.

[ 2013-10-23 ]

Naczelnik Urzedu Skarbowego Poznań-Wilda informuje, że Minister Finansów w dniu
12.09.2013 r. wydał interpretację ogólną (nr PT7/033/1/589/MHL/13/RD94492) w celu
zapewnienia jednolitego stosowania przepisów przez organy podatkowe w kwestii
oznaczenia na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.


[ 2013-10-23 ]

Z dniem 1 października 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), które wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, tj. takich towarów, jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.
Funkcję ochronną, powodującą wyłącznie odpowiedzialności podatkowej nabywcy, pełni kaucja gwarancyjna, która może zostać złożona w formie:


<<<< << Strona 10 z 14 >> >>>>